RIO VIETNAM TECHNOLOGY

Hỗ trợ thúc đẩy lưu thông tiền tệ thông qua việc giảm lãi suất cho vay cá nhân

Công nghệ

Chúng tôi ứng dụng công nghệ Machine Learning trong việc nhận dạng rủi ro tín dụng, nền tảng Tiếp thị Liên kết để thu hút khách hàng, so sánh và đề xuất các sản phẩm Tài chính phù hợp.

Dựa trên công nghệ cốt lõi - Machine Learning sẽ loại bỏ đối tượng khách hàng không có khả năng hoặc khả năng thanh khoản thấp, lịch sử tín dụng không thích hợp theo khẩu vị của từng Đối tác.
Machine Learning Technology

Machine Learning

Mạng lưới phân phối sản phẩm Tài chính rộng lớn đến các khách hàng tiềm năng và thích hợp.
Machine Learning Technology

Tiếp Thị Liên Kết

Đề xuất các sản phẩm tài chính phù hợp dựa trên thông tin của khách hàng và sự thấu hiểu của RIO với đối tác.
Machine Learning Technology

COM-REC

Đối tác

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Dịch vụ

Redbag.vn

Đề xuất các sản phẩm tài chính phù hợp và giúp khách hàng tối đa lợi ích

MasOffer.com

Cung cấp khách hàng thực và giải pháp toàn diện cho các tổ chức tài chính, ngân hàng và các đối tác Fintech.

credit.vn

Công nghệ hóa, hỗ trợ khách hàng tiếp cận sản phẩm tài chính dễ dàng nhất

Tin tức

Xem thêm